a2-tunnel-maastricht-luchtfoto1

Aanleg A2-tunnel

Maastricht

September 2011 – januari 2015

In opdracht van Avenue2 (Ballast-Nedam en Strukton) heeft de Bemalingscombinatie de volledige bemaling verzorgd voor de aanleg van de koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht. Deze eerste dubbellaagstunnel van Nederland, die via twee niveaus lokaal verkeer scheidt van doorgaand verkeer, zal na ingebruikname gaan leiden tot een betere doorstroming op de A2 en tot een betere bereikbaarheid van de stad. Ter voorbereiding van dit project is in september 2011 de omliggende rioleringsinfrastructuur (8 km riolering) aangepast; ook hierbij is de bemaling uitgevoerd door de Bemalingscombinatie.

De uitdaging: Limburgse grond, werkdiepte en watermassa’s

De bemaling van de enorme bouwkuip (lengte: 2,3 km) duurde ongeveer 156 weken. Uniek bij deze bemaling waren de omvang van het project en de hoeveelheid water die via DSI® is teruggebracht in de bodem. De grootste uitdaging was de diepte (tot 25 m) waarop gewerkt moest worden in combinatie met de bodemopbouw: zware zwerfkeien en zachte mergel, elkaars uitersten als het gaat om boortechnieken. Binnen Nederland zijn weinig partijen te vinden die deze uitdaging aankunnen of -durven. Dat de Bemalingscombinatie hierin geslaagd is, is het gevolg van een effectieve combinatie van kennis, ervaring en materieel.

Adequaat materieel en intelligente oplossingen

Zo is het grootste risico op complicaties – de aanwezigheid van holle ruimtes en scheuren in de ondergrond – succesvol ondervangen door middel van minutieus vooronderzoek. In totaal zijn 525 deepwells ingezet om de enorme hoeveelheden water weg te pompen. Via stelsels van onder- en bovengrondse bemalingsleidingen (totaal 10 km) is al het onttrokken water via speciaal ingerichte retourvelden binnen de directe omgeving van het tunneltracé teruggebracht in de grond. Hierdoor kon de natuurlijke grondwaterstand stabiel blijven en ondervond de omgeving, ondanks de enorme wateronttrekking, geen hinder.

Resultaat: technisch hoogstandje door ultieme samenwerking

De tunnelbemaling is vrijwel probleemloos verlopen, en in perfecte samenwerking met bouwcombinatie Avenue2 en waterschap Roer en Overmaas. Voorwaarde hiervoor was een zorgvuldige voorbereiding en organisatie, inzet van de juiste kennis en ervaring en een goed geoliede samenwerking. Tijdens de ontgraving zijn zowel bouwkuip als omgevingsaspecten continu in de gaten gehouden via de ‘Observational Method’. Hierbij is de bemaling geïntegreerd in het monitoringsysteem, waardoor er voortdurend effectief ingespeeld kan worden op relevante veranderingen in de omgeving. Door strenger te zijn op de grenswaarden, gaat er in de praktijk minder fout. Hierdoor, maar ook door actief mee te denken en door het vermogen op het juiste moment te kunnen versnellen, kon de tunnelbemaling zelfs 6 maanden eerder dan gepland worden voltooid.

Ook benieuwd hoe wij onze specialismen voor u kunnen inzetten?

Ga naar projectenoverzicht

Scroll naar boven